• foto1.png
  • foto2.png
  • foto3.png
  • foto4.png
  • foto5.png

O cicapis

 

Coa iniciativa “Centro de Investigación, capacitación e promoción Apícola” (Cicapis) buscamos, principalmente, promocionar unha actividade económica xeradora de riqueza para o territorio, e que actualmente está infravalorada, especialmente pola mocidade.

Desde esta Asociación levamos anos traballando na recuperación e estudo desta actividade a través do denominado “Grupo de Amigos dás Abellas (GAA)”, con reunións de traballo periódicas con profesionais e afeccionados para o estudo e resolución de problemas, así como pequenas investigacións en hidromel, produción ecolóxica, etc. A modo de resumo as actividades que desenrola o Grupo de Amigos das Abellas resúmense en:
• Xuntanzas de Abelleiros: De periodicidade bimensual, na que se reúnen en torno a 50 apicultores, futuros apicultores e interesados.
• Cata de Mel: De periodicidade anual, na cal se presentan ao concurso de cata unhas 50 mostras de media.
• Roteiros Apícolas: Nos que se realiza un percorrido para coñecer e por en valor a apicultura da comarca visitando a distintos produtores, enxameeiros, etc
• Obradorios: Obradoiros de curta duración sobre temas apícolas (Iniciación a Apicultura, Produción de Hidromel, vespa velutina, etc).
• Artigos Técnicos: Resultados das distintas investigacións realizadas polo GAA.
Pode consultarse toda a información na web: http://www.efagalicia.org/efa/index.php/es/?id=433

A iniciativa Cicapis permitiranos dispor duns recursos materiais necesarios para a capacitación, a promoción e a investigación nesta área e, deste xeito, poder converter a apicultura nun recurso económico importante na área de actuación.

 

O proxecto que centra a súa actuación na creación dun “Centro de investigación, capacitación e promoción Apícola” coa finalidade última de Difundir, valorizar, capacitar, e innovar na actividade apícola como fonte xeradora de riqueza económica, social e, principalmente, medioambiental.

O proxecto consiste no deseño dun espazo correctamente habilitado para a consecución dos fins desexados. Neste senso, o Centro disporá das instalacións e equipamentos necesarios para:
• Capacitación: Dispoñendo do material apícola necesario (colmeas, apeiros, traxes protectores, ferramentas...)
• Promoción: Configurándose como un pequeno centro de interpretación, no que os visitantes poidan descubrir o mundo apícola (paneis informativos, contidos virtuais...).
• Investigación: Provendo aos destinatarios dos elementos técnicos necesarios para o análise, investigación e experimentación apícola (laboratorio básico de investigación). Así como para a innovación tecnolóxica neste sector.

A disposición do Cicapis permitiranos combater os principais problemas da apicultura actual: a falta de interese por parte dos xóvenes por unha actividade que se atopa concentrada en persoas de idade media-avanzada, a falta de profesionalización ou semi-profesionalización do sector, a escaseza de innovación na mesma, etc. As actividades ou actuacións planificadas resúmense en:
1. Prover as ferramentas técnicas necesarias.
2. Difundir a apicultura como beneficio medioambiental e como xeradora de riqueza (actividade complementaria a agricultura, gandaría, forestal....)
3. Capacitar, aos actuais, e novos apicultores
4. Achegar innovación e investigación ao sector apícola.

© 2020 Cicapis. Proxecto cofinanciado por: