• foto1.png
 • foto2.png
 • foto3.png
 • foto4.png
 • foto5.png

No ano 2018, a Asociación EFA Fonteboa de Coristanco, convencida do potencial da apicultura como actividade económica xeradora de riqueza para o territorio, decide solicitar unha subvención para a creación dun centro que lle permita dispor dos recursos materiais necesarios para a capacitación, promoción e a investigación nesta área.

A dirección xeral de AGADER resolveu favorablemente conceder esta axuda (ao abeiro da medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020. Convocatoria 2018-2019), grazas á cal se crea o “Centro de Investigación, Capacitación e Promoción Apícola” (CICAPIS), equipando un local situado nas instalacions da Asociación EFA Fonteboa (Coristanco – A Coruña), coas tecnoloxías, equipamentos técnicos e ferramentas necesarias para a consecución dos obxectivos propostos.

 

A finalidade última do CICAPIS e difundir, valorizar, capacitar, e innovar na actividade apícola como fonte xeradora de riqueza económica, social e, principalmente, medioambiental na zona de influencia da escola, combatindo os principais problemas da apicultura actual:  a falta de interese por parte da mocidade por unha actividade que se atopa concentrada en persoas de idade media-avanzada, a falta de profesionalización ou semi-profesionalización do sector, a escaseza de innovación na mesma, etc. As actividades ou actuacións planificadas resúmense en:

 

 1. Prover as ferramentas técnicas necesarias.
 2. Difundir a apicultura como beneficio medioambiental e como xeradora de riqueza (actividade complementaria a agricultura, gandaría, forestal....).
 3. Capacitar, aos actuais, e novos apicultores.
 4. Achegar innovación e investigación ao sector apícola.

 

LÍNEAS DE TRABALLO 2020/2021

 

Neste curso as principales líneas de traballo do CICAPIS serán as seguintes:

 

 1. Capacitación

 

 • Programa Integral de Formación en Apicultura (PIFA)

Trátase dun  curso continuado de apicultura concibido para persoas que queren iniciarse na actividade e iniciados que pretenden ampliar os coñecementos. Os alumnos aprenden os procesos e operacións que levan a cabo nunha explotación ao longo de toda a campaña apícola.

 

O programa desenvólvese durante 50 h lectivas estruturado en 3 módulos de 3 meses de duración cada un aproximadamente:

 • Módulo 1. Introdución á apicultura.
 • Módulo 2. Invernada, Mantemento e preparación das colmeas
 • Módulo 3. Outros produtos da colmea. Reprodución do apiario. Defensa do colmear.

 

 • Cursos específicos

Neste epígrafe integramos os cursos de curta duración orientados á formación específica en aspectos concretos da apicultura:

 • Obradoiro de Elaboración Artesanal de Hidromel.
 • Cursos intensivos de iniciación á apicultura.
 • Curso de Reprodución do apiario e Cría de Raíñas.

 

 • Xornadas técnicas

Trátase de accións formativas de curta duración (1 – 2 días) de periodicidade trimestral para tratar sobre temas técnicos ou de actualidade que poden interesar aos apicultores locais, e que están orientados á profesionalización e a mellora competencial. As xornadas centraránse en aspectos como os seguintes:

 • Cata didáctica de mel.
 • Sanidade apícola.
 • Apicultura profesional e emprendemento.
 • Apicultura tradicional e apiturismo.

 

 1. Investigación

Elaboración de estudos / ensaios / proxectos que se deseñan pensando  sempre no interese dos apicultores locais. Trátanse aspectos concretos que poidan supoñer unha mellora para o desenvolvemento e profesionalización da actividade apícola en Galicia (Apicultura Aplicada):

 • Estudio do polen aportado as colmeas e a súa orixe botánica. Palinoteca del entorno de la EFA. Caracterización dende o punto de vista palinológico dos meles da comarca de Bergantiños e Costa da Morte.
 • Produtos da colmea e valor engadido: Proxecto para desenrolar unha guía metodolóxica para a elaboración artesanal de hidromel.
 • Xestión do Colmenar: Desenvolvemento dunha aplicación para a monitorización e seguimento do apiario.
 • Selección xenética e reprodución intensiva de abellas.

 

 1. Promoción

Como complemento e reforzo das accións anteriores, para o curso 2020 -21 propóñense as seguintes actuacións no eido da promoción da apicultura.

 • Páxina web, blog e redes sociais - elaboración de contidos frecuentes para a súa difusión nas redes: vídeos demostración, titoriais, fotos, enlaces a contidos interesantes, información e divulgación das actividades do centro e outros.
 • Excursións e visitas técnicas - apicultura tradicional na Costa da Morte, explotacións de profesionais, locais ou salas de extracción e envasado, feiras apícolas, empresas comercializadoras, etc ...
 • Iniciación á apicultura para escolares - cursos de introdución á apicultura para estudantes de ESO do Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa. Terán unha duración de 4 horas (explicación teórica, visita ao apiario e actividade didáctica no laboratorio). Ao longo do curso escolar participarán o redor 100 estudantes de ESO.

A mesma actividade do epígrafe anterior será proposta aos CIP e CIP de Coristanco e concellos limítrofes.

 • Iniciación á apicultura para maiores/xubilados do Concello de Coristanco.
© 2022 Cicapis. Proxecto cofinanciado por: